مثل کودکی هایم

و بعداز صدفهای ساحلپیرهن پری دریایی                          دوختمرفته رفته            رفتم به اعماق دریا                                    و هرگز باز نگشتم!     
/ 17 نظر / 42 بازدید

هزار و یک شب

آغوش آرام توقصه قشنگی بودکه هر شب خسته بی خواب                           - باز-                           می گفتمش                           برای کودک درونمکه چطور یک شب ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 161 بازدید
شهریور 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
6 پست