هزار و یک شب

آغوش آرام تو
قصه قشنگی بود
که هر شب خسته بی خواب
                           - باز-
                           می گفتمش
                           برای کودک درونم
که چطور یک شب سرد زمستان
در هُرم بازوانت
حل شدم
حل
شدم
حَ
ل  
شُ  
دَم
.
/ 4 نظر / 211 بازدید
هاجر ه

عالی بود...

مسعود

هزار شب تا قبل از رسیدن به شب ِ آخر...

سـانـیـا

لعنت به این واژگان قاصر و اشک های روان ..

مرضیه

بَعضی اَشكها هَستَند ، نـِصفـِه شَـبی . . . ، بـی دَليل . . . ، بـی بَهانـِه . . . عَـجـيـب آدَم را آرام می کـنـند ....خوشحال میشم به وبم بیای...