مونالیزا

دستهایش،        چشمهایش،                  لبخندش،                      لذت و رنج،                              شادی وغم ِ                                         توٲمانند...     ادامه مطلب
/ 12 نظر / 20 بازدید

جدایی

تقصیر من نبود                       کفشهایم،                              عادت نکردند به تو وقتی سر هر قرار کفش تازه ای می پوشیدی           
/ 13 نظر / 15 بازدید

هذیانهای زمستانی

پرنده دُم دراز          در جست و جوی دانه                              صبح زمستان -------------------------------------------------  آفتاب دل انگیز لبخند درختان خشکیده خیابان                             ظهر زمستان  ------------------------------------------------- زنی در  ازدحام  ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 14 بازدید

غروب روز تعطیل

به موسیقی گوش می دهد            دختر تنهای روی نیمکت ،                                  در حیاط خوابگاه                                                                                 غروب ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 47 بازدید
شهریور 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
6 پست