دیگران

این میل مبهم من به حرف زدن ، حرف زدن با دیگران ، این دیگران که هستند ؟ که آرامم نمی کنند ... حرف زدن آرامم نمی کند ، انگار دلم پر دلهره است ، پر بی تابی ، آرام امن ندارم ... در من چیزی مرده ، پرنده ای ، پرستویی ، پروانه ای شاید... شادی به غریبه ای قربانی شده می ماند ... من بی حساب خسته ام ، خستگی باستانی ، بی حد ، و من بی حساب میل به دیگران دارم ...این میل مبهم من به حرف زدن ، حرف زدن با دیگران .../ 0 نظر / 62 بازدید